مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در شهرستانها وابسته به sos

مراکز خدمات درمانی وابسته به SOS

کیش

بیمارستان کیش *

توجه:
مراکز درمانی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند، مراکز درمانی درجه یک می باشند.
سایر مراکز در شهرستانها درجه دو محسوب می گردند.